Marinox d.o.o.

webshop

UVJETI PRODAJE, NABAVE I ISPORUKE

1. UGOVOR

1.1. Opći uvjeti primjenjuju se na cjelokupnu prodaju, nabavu i isporuku između „Marinox d.o.o.“, sa sjedištem na adresi Posavska ulica 115, RUGVICA 10370 (DUGO SELO), Republika Hrvatska, M.B.:1589547, OIB:48136459143 (u daljnjem tekstu Prodavatelj), i Kupca ukoliko se ugovorom o prodaji između ugovornih strana ne utvrdi drugačije.

1.2. Svakim svojim prihvaćanjem ponude-narudžbe Kupac u potpunosti   prihvaća Opće uvjete prodaje, nabavke i isporuke navedene u Ugovoru odnosno Ponudi Prodavatelja. Odstupanja od navedenih uvjeta moguće je jedino u pismenom obliku i uz suglasnost obje strane; Kupca i Prodavatelja. Sukladno tome, bez obzira na promjenjene stavke, sve ostale stavke Općih uvjeta prodaje, nabave i isporuke definirane ovim ugovorom  biti će i dalje važeće.

1.3. Bilo kakvi uvjeti od strane Kupca neće biti primjenjivi, osim ako nisu u potpunosti prihvaćeni (isključivo u pismenom obliku) od strane Prodavatelja.

1.4. Početak izvršenja ugovora od strane Prodavatelja, u nedostatku bilo kakvog pismenog zahtjeva za posebnim uvjetima predloženih od strane Kupca, koji se razlikuju od Prodavateljovih, ne utječe na njihovo prihvaćanje. Smatra se da ugovor stupa na snagu samom objavom na web stranici Prodavatelja ili pismenom komunikacijom prema Kupcu prije prihvata ponude-narudžbe od strane Kupca, ukoliko nema posebnih zahtjeva za izmjenom istih prilikom prihvata ponude-narudžbe.

 

2. STAVKE UGOVORA

2.1. NARUDŽBA

Opći uvjeti određuju odnos između dvije strane, Kupca i Prodavatelja, koji se ostvaruje pomoću službene Narudžbe. Narudžba se sastoji od proizvoda Prodavatelja (u daljnjem tekstu Proizvodi); te pod tim se smatra da Prodavatelj ima pravo na neprihvaćanje narudžbi za proizvode i količine koje nisu bile navedene na početnom zahtjevu za ponudu/narudžbu.

2.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

2.2.1. Proizvodi mogu biti opisani tehničkim specifikacijama, koje iskazuju: tehničke, građevinske, funkcionalne, estetske, kvalitativne te sigurnosne osobine samog proizvoda, ako je tako zatraženo, u pismenom obliku, u službenom upitu za Ponudu od strane Kupca prema Prodavatelju.

2.2.2. U slučaju da je tehnička specifikacija proizvoda tražena i određena od strane Kupca, Kupac se obvezuje da sam snosi odgovornost za sve tehničke, građevinske, funkcionalne, estetske, kvalitativne i sigurnosne karakteristike/posljedice u implementaciji naručenog proizvoda.

2.3. NEOBVEZUJUĆI PODACI

Težine, dimenzije, kapaciteti, cijene, performanse i sve ostale karakteristike proizvoda koje su navedene u katalozima, prospektima, ilustracijama i cjenicima Prodavatelja, samo su približni pokazatelji. Navedeni podaci neće biti obvezujući, osim ako nije isključivo i pismeno dogovoreno.

2.4. NARUDŽBA, PROCJENA I GARANCIJSKI MINIMUM

2.4.1. Količina naručenih Proizvoda biti će osigurana za istu koja je naznačena na službenoj ponudi i potvrdi narudžbe. Prodavatelj jamči isporuku ugovorene količine ukoliko Kupac u dostavljenom roku prihvati ponudu Marinox-a.

2.4.2. Vremenski period nabave naručenog Proizvoda ne može biti fiksno određen, već će biti procijenjen na osnovi mišljenja Prodavatelja, u skladu sa specifikacijom i vrstom naručenog Proizvoda. Prodavatelju je dopušteno zatražiti pismeno produljenje roka isporuke ukoliko ista kasni iz opravdanih razloga.

 

3. ISPORUKA

3.1. INCOTERMS

Svako spominjanje trgovinskih termina (poput DAP, DAT, EXW i slično) smatrat će se kao referiranje na Incoterms paritete Međunarodne trgovačke komore.

3.2. UVJETI ISPORUKE

3.2.1. Osim ako nije drugačije određeno, u svakoj pojedinačnoj Narudžbi, određivanje datuma isporuke biti će sugestivno i neobvezujuće, te počinje vrijediti od jednog od sljedećih datuma :

*datuma kada je Ugovor zaključen tj. kada Kupac prihvati ponudu prodavatelja te prihvat bude dostavljen Prodavatelju, ali ne prije nego je Kupac uplatio dio cijene kako je definirano ponudom.

*datuma kada je Prodavatelj primio akontaciju od strane Kupca, ako je tako dogovoreno između obje strane; Kupca i Prodavatelja, prije isporuke Proizvoda.

3.2.2. Prodavatelj će prije isteka roka isporuke obavijestiti Kupca o nemogućnosti isporuke u ugovorenom roku. U tom slučaju rok za isporuku produžuje se ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, ali najviše za 30 dana. Ako Prodavatelj niti u dodatnom roku ne izvrši isporuku smarta se da je pao u zakašanjenje sa isporukom.

3.2.3. U slučaju kašnjenja isporuke, uzrokovanog od strane Prodavatelja, nakon isteka „roka odgode“ spomenutog iznad, u stavku 3.2.2., Kupac mora zatražiti, u službenom dopisu, naknadu štete za gubitke uzrokovane od strane Prodavatelja radi kašnjenja isporuke Proizvoda, u iznosu od 0,1% za svaki dan kašnjenja isporuke ali s maksimalnim iznosom  5% od cijene Proizvoda isporučenog sa  zakašnjenjem.

3.2.4. U slučaju da Kupac ne izvrši svoju obvezu preuzimanja isporučenog Proizvoda, na mjestu i u vremenu određenom u Ugovoru, iz bilo kojeg razloga, a da nije krivnja Prodavatelja, Kupac će u svakom slučaju biti obvezan izvršiti plaćanje dogovoreno u Ugovoru, kao da je izvršio preuzimanje Proizvoda. Ako se ne izvrši preuzimanje naručenih Proizvoda, Prodavatelj ima pravo preuzimanja skladištenja Proizvoda, na trošak i rizik Kupca. U nastavku, Prodavatelj ima pravo naplatiti sve dokazane troškove koji su nastali u tom periodu, kao na primjer troškove skladištenja i slično.

3.3. DOKUMENTI VEZANI ZA ISPORUKU ROBE

Osim ako nije drugačije dogovoreno, Prodavatelj će informirati Kupca o načinu transporta i dostave naručenih Proizvoda, isto tako svih dokumenata koji prate naručeni Proizvod.

 

4. PRIJENOS RIZIKA – PRIJENOS VLASNIŠTVA

4.1. PRIJENOS RIZIKA

4.1.1. Ako nije drugačije dogovoreno, rizik prelazi na Kupca u trenutku dolaska robe na mjesto koje je dogovoreno za isporuku i u trenutku kada bi Kupac, prema Ugovoru, trebao obaviti preuzimanje isporučenih Proizvoda, kako je naznačeno i određeno prema Incoterms paritetima Međunarodne trgovačke komore.

4.1.2.Prodavatelj u niti jednom trenutku neće biti odgovaran za bilo koju vrstu promjena, oštećenja i sl., na Proizvodu od trenutka prelaska rizika na Kupca. Nakon prelaska rizika, Kupac nije oslobođen obveze plaćanja Proizvoda s Narudžbe, u slučaju bilo kakve štete na Proizvodu.

4.2. PRIJENOS VLASNIŠTVA

Prijenos vlasništva nad Proizvodom, s Prodavatelja na Kupca, izvršiti će se tek nakon izvršene i vidljive uplate od strane Kupca.

4.3. ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA

4.3.1. U slučaju odbijanja plaćanja, ili bilo koje druge vrste neplaćanja od strane Kupca, Proizvod ostaje u vlasništvu Prodavatelja, sve dok se ugovoreno plaćanje ne izvrši, prema zakonskim regulativama zemlje u kojoj se Proizvod nalazi.

4.3.2. Prodavatelj se obvezuje da će ispuniti sve potrebne formalnosti kako bi se Prodavateljevo pravo na zadržavanje robe zaštitilo od treće strane (drugog Kupca). Isto tako se Kupac obvezuje da će poštivati i provoditi sve potrebne mjere kako bi se sačuvalo Prodavateljevo pravo na zadržavanje robe.

 

5. CIJENE – UVJETI PLAĆANJA

5.1. CIJENE

5.1.1. Cijene koje se odnose na prodaju Proizvoda navedene su u Prodavateljevoj ponudi.

5.1.2. Cijene Proizvoda su određene prema :

* varijacijama u troškovima Prodavatelja svih stavki nabave Proizvoda

* količine naručenih Proizvoda od strane Kupca (količinski minimum)

5.1.3. Bez obzira na neslaganje Strana oko dogovaranja Cijena, Cijene koje su navedene u konačnoj Narudžbi primjenjuju se u svim fazama nabave naručenog Proizvoda.

5.2. UVJETI PLAĆANJA

5.2.1. Osim ako se drugačije ugovorene strane ne sporazume plaćanje dospijeva najkasnije u roku 15 dana od dana navedenog na Računu, bilo kojim načinom plaćanja. Uplata mora biti vidljiva na Prodavateljevom računu i jedino je tako važeća.

5.2.2. Ako su ugovorne strane ugovorile avansno plaćanje i ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno kupac je dužan platiti cijenu u cijelosti prije datuma isporuke robe. Ako nije drugačije dogovoreno, avans mora biti uplaćen na Prodavateljev račun minimalno 2 dana prije dogovorenog datuma isporuke.

5.2.3. Osim ako nije drugačije dogovoreno, mogući bankarski troškovi i provizije vezani uz plaćanje, obveza su  Kupca.

 

6. KONTROLA – CERTIFIKATI – GARANCIJA PROIZVODA

6.1. KONTROLA I POVRAT ROBE

6.1.1. U trenutku preuzimanja robe, Kupac je dužan sve Proizvode detaljno pregledati i ustanoviti kako nema nikakvih oštećenja. U slučaju da se pronađu određena oštećenja, Kupac je obavezan sve nepravilnosti prijaviti na licu mjesta dostavljaču i zapisati detaljnim opisom na Otpremnicu.

6.1.2. Čim Proizvodi stignu na mjesto isporuke, Kupac je dužan ovjeriti sve dokumente koji prate Proizvod. Kupac je dužan (u roku 3 radnih dana od datuma isporuke odnosno preuzimanja robe) obavijestiti Prodavatelja o bilo kakvom nedostatku ili oštećenju na Proizvodu; gubitka nastalom tijekom transporta ili pogreške na pratećem dokumentu. Nakon isteka spomenutog roka, Proizvod će se smatrati potpuno prihvaćenim od strane Kupca bez ikakvih nedostataka.

6.1.3. U slučaju da Prodavatelj da svoj pristanak za povratom oštećene robe, Kupac u potpunosti snosi rizik i troškove transporta, jedino ako nije drugačije dogovoreno, u pismenom obliku. Troškove i rizik zamjene ili popravka oštećenog Proizvoda u potpunosti snosi Prodavatelj, jedino ako nije drugačije dogovoreno, u pismenom obliku.

6.2. CERTIFIKATI

6.2.1. Prodavatelj, samo ako je pismeno zatraženo od strane Kupca, mora pružiti certifikate kvalitete koji se odnose na tehničke specifikacije ili bilo kakve druge ateste vezane na informacije o tehničkoj specifikaciji Proizvoda.

6.2.2. Strane se mogu dogovoriti oko izdavanja neovisnih i različitih vrsta certifikata koje su potrebne Kupcu. Ako se radi o posebnoj vrsti traženih certifikata sve troškove izdavanja takvih certifikata će snositi Kupac.

6.3. GARANCIJA PROIZVODA

6.3.1. Prodavatelj garantira da svi Proizvodi moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama i u skladu s pratećim certifikatom, narednih 12 mjeseci od datuma isporuke naručenog Proizvoda ili kraće ako je tako određeno međunarodnim standardom određenog certifikata.

6.3.2. Prodavatelj ne garantira povezanost između Proizvoda i posebno određenih zahtjeva ili tehničkih karakteristika ili nekih trećih specifikacija (od strane Kupca ili treće osobe) ako ti zahtjevi nisu izričito navedeni u narudžbi Kupca ili ponudi Prodavatelja.

6.3.3. Prodavateljeva garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana neadekvatnim rukovanjem, obradom ili uporabom od strane Kupca ili neispravnom montažom.

6.3.4. Nakon vremenskog isteka garancije, nikakva pritužba ili reklamacija ne može biti upućena Prodavatelju.

6.3.5. Garancija je ovim putem isključivo namijenjena od strane Prodavatelja prema Kupcu i nikako prema trećoj osobi (Kupčevom klijentu), jedino ako drugačije nije dogovoreno, u pismenom obliku.

 

7. KORIŠTENJE IMENA, LOGA I SLUŽBENOG PEČATA

7.1. Potvrda Narudžbe ne daje pravo Kupcu da u bilo kojem trenutku ili prilici koristi Prodavateljev logo, ime tvrtke ili službeni pečat „Marinox d.o.o.“.

7.2. U slučaju da Kupac prekrši iznad navedenu stavku 7.1. i time  Zakon o zaštiti autorskih prava, Prodavatelj ima potpuno pravo postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja.

 

8. RASKID UGOVORA

8.1. Prodavatelj može prekinuti Ugovor i svaku Narudžbu u bilo kojem trenutku i bez bilo kakve prethodne obavijesti, na način da Kupcu pošalje ili službeni dopis pismenim putem ili faksom i to iz sljedećih razloga :

* ako Kupac ne izvrši uplatu u roku 15 dana od dana dospijeća na računu.

* ako Kupac odbije prihvatiti isporučeni Proizvod a koji je prethodno naručen.

* ako Kupac ne kupi minimalnu količinu koja je potrebna za ostvariti Narudžbu (stavka 5.1.)

* ako Kupac ne poštuje stavke u vezi plaćanja navedene u točkama 5.1. i 5.2.

8.2. U slučaju raskida Ugovora, Prodavatelj nema nikakvih daljnjih obveza što se tiče isporuke Proizvoda prema Kupcu, a Kupac će biti obvezan platiti svu napravljenu štetu i popratne troškove.

8.3.Nadležni sud

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora stranke će nastojati rješiti sporazumno, u protivnom nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Naši partneri
Partner 4
Partner 5
Partner2
Partner1
Partner 6
Partner 7